Algemene Voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN ALEA PUBLISHERS B.V.

Artikel 1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1     Alea Publishers B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alea Publishers B.V.:, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75238586;

1.2     Adverteerder: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die één of meer Advertenties plaatst of wenst te plaatsen;

1.3     Advertentie: iedere commerciële en/of promotionele uiting die door de Adverteerder voor publicatie in één of meer Media wordt aangeboden, hieronder ook verstaan Advertorial.

1.4     Advertorial: een commerciële en/of promotionele uiting die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting maar die afkomstig is van een Adverteerder.

1.5     Advertentiemateriaal: materiaal (en inhoud) waarmee een Advertentie wordt samengesteld.

1.6     Medium: het communicatiemedium dat wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie.

1.7     Advertentieovereenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Alea Publishers en de Adverteerder aangaande de plaatsing van één of meer Advertenties op of in een Medium;

1.8     Voorwaarden: de onderhavige Algemene Advertentievoorwaarden die van toepassing zijn op alle Advertentieovereenkomsten tussen Alea Publishers en de Adverteerder.

1.9     Website: een door Alea Publishers aangeboden website, mobiele website, applicatie of ander digitaal medium dat Alea Publishers bezit en/of exploiteert.

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden

2.1     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Alea Publishers en een Adverteerder gesloten worden, alsmede op iedere in dat kader door een Adverteerder aan Alea Publishers verstrekte opdracht en iedere in datzelfde kader door Alea Publishers aan een Adverteerder verstrekte offerte of gedane aanbieding.

2.2     Door verwijzing naar, mondeling dan wel schriftelijk, en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht – het zij telefonisch, hetzij schriftelijk – erkent Adverteerder van de inhoud van deze Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord.

2.3     Algemene voorwaarden van de Adverteerder c.q. enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4     Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk tussen Alea Publishers en de Adverteerder zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.

2.5     In het geval een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders gezamenlijk, dan is ieder van deze Adverteerders hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst.

2.6     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alea Publishers is de Adverteerder niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.

2.7     Alea Publishers behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Alea Publishers zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op www.Aleapublishers.nl en, voor zover mogelijk, op alle overige, van haar Websites. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten alsmede opdrachten, offertes en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel in dat kader zijn verstrekt c.q. gedaan vanaf de dag van publicatie van deze gewijzigde Voorwaarden op www.aleapublishers.nl.

2.8     De ROTA voorwaarden zijn niet van toepassing op de plaatsing van Advertenties.

2.9     Indien en voor zover komt vast te staan dat in een voorkomend geval op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1     Alle offertes en aanbiedingen van Alea Publishers zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij in de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven.

3.2     Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.

3.3     Alea Publishers kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Adverteerder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Alea Publishers daaraan niet gebonden. De Advertentieovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alea Publishers anders aangeeft.

3.5     Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag of de Advertentieovereenkomst door Adverteerder verstrekte gegevens onjuist waren heeft Alea Publishers het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.6     Een samengestelde prijsopgave verplicht Alea Publishers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Totstandkoming Advertentieovereenkomst

4.1     Een Advertentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat:

–      Adverteerder, na de initieel aan Alea Publishers verstrekte (mondelinge of schriftelijke) opdracht tot plaatsing van een Advertentie, in een daarop volgend schriftelijke bevestiging van Alea Publishers akkoord voor uitvoering van deze opdracht geeft danwel

–      door schriftelijke acceptatie van Alea Publishers van opdracht tot plaatsing van een Advertentie door Adverteerder danwel

–      doordat een door Alea Publishers uitgebrachte offerte schriftelijk door Adverteerder wordt geaccepteerd danwel

–      doordat door adverteerder voor de Advertentie reeds heeft betaald.

Artikel 5. Vereisten aan de inhoud van de Advertentie en de Adverteerder

5.1     Indien Adverteerder aan Alea Publishers niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal, Advertentiemateriaal dat niet voldoet aan de door Alea Publishers opgegeven (technische specificaties) en/of materiaal ongeschikt voor reproductiemethoden voor het betrokken Medium levert, heeft Alea Publishers het recht aan de Adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

5.2     Het Advertentiemateriaal van de Advertentie dient uiterlijk op de uiterste, door Alea Publishers opgegeven, aanleverdatum in goede staat door Adverteerder te worden aangeleverd. Deze termijn is een fatale termijn, bij overschrijding waarvan Adverteerder, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is. Bij overschrijding van de aanlevertermijn behoudt Alea Publishers  zich derhalve het recht voor om Advertentiemateriaal die na de aanleverdatum in het bezit van Alea Publishers is gekomen, niet in behandeling te nemen en/of te plaatsen, onverminderd haar recht op vergoeding van plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten, dan wel haar recht om extra kosten in rekening te brengen indien wel kan worden geplaatst.

5.3     Advertentiemateriaal dient in zijn geheel in overeenstemming te zijn met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de normen die in het maatschappelijk verkeer gelden, daaraan verbinden. Meer specifiek, doch niet daartoe beperkt, dient Advertentiemateriaal aan de volgende vereisten te voldoen:

–      de inhoud van de Advertentie mag niet gericht zijn op doeleinden welke concurreren of in strijd zijn met de doeleinden die Alea Publishers nastreeft, behoudens voor zover Alea Publishers daarmee vooraf expliciet en schriftelijk heeft ingestemd;

–      de inhoud van de Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn;

–      de inhoud van de Advertentie mag niet strijdig zijn met de wettelijke reclameregels en dient daarenboven volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;

–      de inhoud van de Advertentie dient betrekking te hebben op de onderneming, diensten en/of producten van de Adverteerder;

–      de Adverteerder dient duidelijk en ondubbelzinnig in de Advertentie te worden geïdentificeerd;

–      de inhoud van de Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie;

–      het Advertentiemateriaal dient te voldoen aan de (technische) specificaties die Alea Publishers in de Advertentieovereenkomst, offerte of anderszins schriftelijk heeft gesteld;

–      Advertenties gericht op financiële diensten en/of producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM;

–      de inhoud van de Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, discriminerend, opruiend, schokkend, aanstootgevend of seksueel getint zijn dan wel in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

5.4     Adverteerder garandeert dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze Voorwaarden en dat deze inhoud het imago en/of andere belangen van Alea Publishers op geen enkele wijze schaadt.

5.5     De Adverteerder garandeert dat met de plaatsing van de inhoud van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht toekomend aan derden. De Adverteerder staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de door hem aangeleverde inhoud van de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. De Adverteerder verleent Alea Publishers voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan Alea Publishers toekomen.

5.6     Adverteerder vrijwaart Alea Publishers van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verbandhoudend met de verbintenissen van Adverteerder op grond van dit artikel 5. Adverteerder zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan Alea Publishers mededelen en Alea Publishers volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.

Artikel 6. Plaatsing van de Advertentie

6.1     Alea Publishers verbindt zich in een Advertentieovereenkomst tot het plaatsen van de Advertentie op de wijze voorzien in deze Voorwaarden en op basis van de daartoe conform de aanlevervoorwaarden tijdig door de Adverteerder verstrekt Advertentiemateriaal.

6.2     Vervaardiging en publicatie van een Advertentie geschiedt in beginsel zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de Advertentieovereenkomst en de aanlevering van het Advertentiemateriaal, dan wel op een overeengekomen tijdstip.

6.3     Alea Publishers neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door Adverteerder ter beschikking gestelde materiaal. Alea Publishers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging ten gevolgen van gebruik of verzending van dit materiaal, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid.

6.4     Worden door Adverteerder plaatsingsdata opgegeven, dan gelden deze als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door Alea Publishers opgegeven plaatsingsdata zijn te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Adverteerder de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan Alea Publishers ter hand worden gesteld. Ingeval Adverteerder wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Alea Publishers voor rekening van Adverteerder.

6.5     Nimmer kan een bepaalde plaats op een Medium worden gegarandeerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Alea Publishers mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere Adverteerders.

6.6     Alea Publishers is te allen tijde gerechtigd de Advertentie niet te plaatsen dan wel de plaatsing op te schorten wegens inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijdigheid met de belangen van Alea Publishers zelf, dan wel indien de Advertentie naar de mening van Alea Publishers op enigerlei wijze in strijd is met het bepaalde in deze Voorwaarden. Alea Publishers is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.7     Alea Publishers behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: het Ministerie van Justitie, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers, op te volgen.

Artikel 7. Contractsduur

De contractsduur staat opgenomen in de Advertentieovereenkomst. Indien geen contractsduur is overeengekomen dan wordt de Advertentieovereenkomst aangegaan voor de te plaatsen Advertentie(s).

Artikel 8. Advertenties op Websites

8.1     Alea Publishers zal Websites met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Advertentie met zorg plaatsen en monitoren.

8.2     Alea Publishers stelt de Website ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het aangaan van de Advertentieovereenkomst, mitsdien “met alle gebreken” en “indien beschikbaar”.

8.3     Alea Publishers verleent geen enkele garantie tegenover Adverteerder ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van de Website, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op de Media, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale “downtimes” noch enige andere garantie aangaande de Website. Alea Publishers verleent geen enkele garantie tegenover Adverteerder ter zake van het aantal (door)kliks van op de Website geplaatste Advertentie.

8.4     Alea Publishers is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het gebruik van de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van de Website.

8.5     Adverteerder dient zich te onthouden van elk gebruik van de Media dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Alea Publishers en/of haar dochterondernemingen, leveranciers van informatie op de Media, andere Adverteerders op de Media en/of gebruikers van de Media.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1     Alea Publishers voert de Advertentieovereenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit. Indien komt vast te staan dat Alea Publishers tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de Advertentieovereenkomst, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Adverteerder welke is ontstaan als gevolg van dit tekortschieten. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

9.2     In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door Alea Publishers heeft Adverteerder uitsluitend recht op herplaatsing van de Advertentie.

9.3     De aansprakelijkheid van Alea Publishers als bedoeld in lid 1 van dit artikel is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende Advertentieovereenkomst danwel de factuurwaarde van het niet tijdig of juiste nagekomen deel van de Advertentieovereenkomst .

9.4     Alea Publishers is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Adverteerder lijdt, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder mee verstaan: gevolgschade, omzet-/winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaaksschade of lichamelijk letsel.

9.5     Schade dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan door Adverteerder aan Alea Publishers te worden gemeld, zodat Alea Publishers de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (laten) verrichten. Indien Adverteerder zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere kosten, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperkingen vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade welke niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door Adverteerder aan Alea Publishers is gemeld, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.6     Alea Publishers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de omstandigheden zoals genoemd en bedoeld in artikel 8.3 van deze Voorwaarden. Alea Publishers aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit een geplaatste Advertentie, waarbij het Advertentiemateriaal niet voldoet aan de (technische) specificaties die Alea Publishers in de Advertentieovereenkomst, offerte of anderszins schriftelijk aan Adverteerder heeft gesteld.

9.7     Alea Publishers aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link in de Advertentie kan/kunnen worden verkregen.

9.8     De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel vinden geen toepassing, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Alea Publishers.

Artikel 10. Prijzen

10.1   Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

10.2   Alle prijzen op de Media, offertes en overige documenten van Alea Publishers zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.3   De door Adverteerder te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Advertentieovereenkomst. Alea Publishers behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal Adverteerder hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien een tariefswijziging inhoudt dat dit tarief met meer dan 10% stijgt en Adverteerder deze wijziging niet accepteert, heeft Adverteerder het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Advertentieovereenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen, waarna de Advertentieovereenkomst eindigt op de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

11.1   De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient Alea Publishers voor dit doel op te geven naar welk e-mail- adres de facturen kunnen worden gestuurd. Met ontvangst van de factuur per e-mail, komt het recht op een ‘papieren’ factuur te vervallen.  Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2   Alea Publishers zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Adverteerder niet binnen de in lid 1 vermelde termijn een factuur van Alea Publishers ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Adverteerder geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door Alea Publishers op betaling.

11.3   Indien en zodra de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt, zonder dat Alea Publishers de gehele betaling heeft ontvangen, zal Adverteerder – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim verkeren, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Alea Publishers zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zal het factuurbedrag alsdan verhoogd worden met administratiekosten ad €17,50. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Adverteerder tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

11.4   Vanaf het moment waarop Adverteerder in verzuim verkeert, zal Adverteerder tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Alea Publishers te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €40,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Alea Publishers gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Alea Publishers gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Adverteerder in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.

11.5   Bij uitblijven van tijdige of volledige betaling is Alea Publishers gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst op te schorten. Adverteerder is nimmer bevoegd om enige betaling voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering die Adverteerder op enig moment mocht hebben op Alea Publishers.

11.6   Mocht zich op enig moment ten aanzien van Adverteerder de situatie voordoen van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling, dan worden alle verbintenissen van Adverteerder voortvloeiend uit de Advertentieovereenkomst en alle overige tussen partijen bestaande overeenkomsten onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor het geval waarin Adverteerder in verzuim is met enige uit de Advertentieovereenkomst voortvloeiende verbintenis.

11.7   Alea Publishers heeft het recht de door Adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Alea Publishers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Alea Publishers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.8   Indien Adverteerder namens een derde een Advertentieovereenkomst is aangegaan, blijft deze Adverteerder jegens Alea Publishers aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de Advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling door Adverteerder is de derde gehouden op eerste verzoek voor betaling aan Alea Publishers zorg te dragen.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1   Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot door Alea Publishers ontworpen of vervaardigde werken, waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten te allen tijde bij Alea Publishers. Hieronder worden mede begrepen de rechten op door Alea Publishers in opdracht van Adverteerder ontworpen of vervaardigde Advertenties. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alea Publishers is het Adverteerder dan ook niet toegestaan door Alea Publishers ontworpen of vervaardigde Advertenties te hergebruiken voor plaatsing als Advertentie in media van derden.

Artikel 13. Overmacht

13.1   Alea Publishers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Adverteerder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

13.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Alea Publishers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Alea Publishers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen stroomstoringen, netwerkstoringen, ziekte, of stakingen in het bedrijf van Alea Publishers of van derden, hard- en softwarestoringen. Alea Publishers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Alea Publishers zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.3   Alea Publishers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.4   Voor zoveel Alea Publishers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Alea Publishers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Adverteerder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Klachten/reclamaties

14.1   Klachten dienen binnen 14 werkdagen na de plaatsingsdatum schriftelijk door Adverteerder aan Alea Publishers te worden medegedeeld.

14.2   De nakoming van de Advertentieovereenkomst wordt geacht deugdelijk door Alea Publishers te zijn uitgevoerd, indien Adverteerder niet binnen de termijn vermeld in dit artikel heeft gereclameerd.

14.3   Alea Publishers spant zich in om klachten omtrent geleverde diensten zo goed mogelijk te behandelen. De mededeling van een klacht laat de verplichtingen van de Adverteerder jegens Alea Publishers onverlet.

14.4   Bij voorkomende gemaakte type- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde afbreuk doen, zal geen geldelijke restitutie, dan wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelding van het factuurbedrag plaatsvinden. Wel zal de vermelding of advertentie direct na een verzoek daartoe zijdens Adverteerder door Alea Publishers worden gerectificeerd en/of gratis herplaatst voor een periode die gelijk is aan de periode waarin de Advertentie foutief gepubliceerd is geweest.

14.5   Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten welke zijn ontstaan als gevolg van het telefonisch opgeven van Advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijk Advertentiemateriaal of indien het Advertentiemateriaal niet voldoet aan de door Alea Publishers gestelde (technische) specificaties. Alea Publishers kan haar gebruikelijke tarieven en kosten in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Alea Publishers toe te rekenen oorzaken.

Artikel 15. Ontbinding en opschorting

15.1   Beide Partijen zijn gerechtigd om de Advertentieovereenkomst te ontbinden, indien de andere partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer verplichtingen uit de advertentieovereenkomst en/of deze Voorwaarden ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen. Deze redelijke termijn behoeft niet te worden gegeven indien er sprake is van overschrijding van Adverteerder door een door Alea Publishers opgegeven vaste (aanlever)termijn. In die situatie is Alea Publishers gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de Advertentieovereenkomst te ontbinden.

15.2   Onverminderd hetgeen in de voorgaande lid is bepaald, zijn beide partijen de Advertentieovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en zodra:

–      het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken, het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

–      beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;

–      de andere partij wordt ontbonden of haar activiteiten staakt;

–      een van de partijen oneigenlijk gebruik maakt van door de andere partij aangeboden producten en diensten, als het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez of het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM);

–      de andere partij informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

–      de andere partij informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

15.3   Alea Publishers is voorts bevoegd de Advertentieovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Advertentieovereenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Advertentieovereenkomst in redelijkheid niet van Alea Publishers kan worden gevergd.

15.4   Indien Alea Publishers  de Advertentie overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

15.5   Indien de Advertentieovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alea Publishers op Adverteerder onmiddellijk opeisbaar.

15.6   Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Alea Publishers gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de Advertentie, indien en zolang Adverteerder niet aan een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst jegens Alea Publishers volledig heeft voldaan.

Artikel 16. Privacy

De gegevens van Adverteerder zullen worden opgenomen in het klantenbestand van Alea Publishers vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede Adverteerder te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Alea Publishers.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

17.1   Op deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2   In geval van enig geschil tussen Alea Publishers en Adverteerder is de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht in eerste aanleg exclusief bevoegd om van dat geschil kennis te nemen.