Manager Restauratieve Dienst

 • Fulltime
 • Zeist
 • 1 maand geleden geplaatst

Beter kan de situering van het centrum voor senioren uit de vrijmetselarij niet getypeerd worden. Het centrum voor senioren ligt in een fraai aangelegd landelijk park in het groene Bilthoven op loopafstand van station, busverbindingen en winkels. Kloppend hart van ons huis is wat wij noemen “het dorpsplein”, een onder architectuur ontworpen atrium waar bewoners elkaar dagelijks treffen en waar uiteenlopende evenementen plaatsvinden, zoals concerten en tentoonstellingen.
Andere belangrijke ontmoetingsplaatsen zijn de maconnieke ruimtes Tempel en Voorhof, waarvan loge “De Ster in het Oosten” en loge “De Drie Grote Lichten” wekelijks gebruik maken, de tuinzaal, de maconnieke en algemene bibliotheek en het internetcafé.

Functieomschrijving

Leiding geven aan de restauratieve dienst en toezien op productie, logistiek, restaurant/bediening en overige vormen van dienstverlening (extra activiteiten). Tevens zorgdragen voor het ontwikkelen van beleid.

De Manager Restauratieve Dienst geeft hiërarchisch leiding aan de assemblage- en restaurant koks (backoffice) en aan de medewerkers assemblage en bediening (frontoffice).

Verder onderhoudt hij/zij interne en externe contacten. Onderstaand een overzicht.

Interne contacten

 • Regelmatig contact met de directie van Huize Het Oosten;
 • Dagelijks contact met de assemblage- en restaurant koks voor afstemming van de werkzaamheden en bij het rapporteren van bijzonderheden;
 • Frequent contact met de medewerkers assemblagekeuken en bediening;
 • Frequent contact met de facilitaire dienst inzake afstemming m.b.t. extra activiteiten, banqueting, afvalverwerking en wasserij en bedrijfskleding;
 • Regelmatig contact met de administratieve dienst inzake budgetbepaling en bewaking;
 • Regelmatig contact met de zorgdienst bij het afstemmen van activiteiten en/of bijzonderheden;
 • Regelmatig contact met de menucommissie van Huize Het Oosten.

Externe contacten

 • Frequent contact met gasten (bewoners/cliënten, medewerkers) in het restaurant;
 • Dagelijks contact met leveranciers m.b.t. de dagelijkse bestellingen;
 • Regelmatig contact met leveranciers apparatuur en additionele middelen.

De taken en verantwoordelijkheden zijn in hoofdlijnen:

1) geeft leiding aan de assemblage- en restaurants koks en aan de medewerkers assemblage en bediening.
2) draagt zorg voor de totstandkoming van het beleid van de restauratieve dienst.
3) verwerkt administratief diverse gegevens.
4) controleert diverse procedures en werkinstructies.

Omschrijving werkzaamheden / uitwerking in resultaten / activiteiten.

• zorgt voor informatie-uitwisseling, advisering en eventuele correctie binnen de restauratieve dienst;
• geeft instructies en controleert de uitvoering;
• coördineert de activiteiten binnen de restauratieve dienst;
• voert functioneringsgesprekken met aandacht voor functioneren en loopbaanontwikkeling van de medewerkers van de restauratieve dienst;
• is eindverantwoordelijk voor het totale pakket aan dienstverlening binnen de restauratieve dienst;
• plant de dagelijkse werkzaamheden en stelt de werk- dienstroosters op;
• instrueert (nieuwe) medewerkers en coacht de individuele medewerker;
• geeft mede uitvoering aan de uitvoering van het assemblageproces.
• is belast met het opzetten, aanpassen en ontwikkelen van het beleid en de organisatie van de restauratieve dienst;
• ontwikkelt beleid binnen de gegeven directie- en organisatiestructuur die aansluit op de ontwikkeling en veranderingen binnen Huize Het Oosten;
• stemt het te voeren beleid af met de directie en het MT van Huize Het Oosten;
• stelt de begroting (voeding en personeel) op van de restauratieve dienst en voert de exploitatie;
• voert het personeelsbeleid van zijn/haar dienst;
• is verantwoordelijk voor het personeelsbestand in aantal en kwaliteit;
• is verantwoordelijk voor het menuplan incl. receptuur;
• voert het inkoopbeleid van zijn/haar dienst;
• adviseert de directie en het MT inzake vernieuwing, aanschaf en aanpassing van apparatuur behorende bij zijn/haar dienst.
• verwerkt afdelingsrelevante gegevens;
• verzorgt de administratie t.a.v. de gewerkte diensten, overwerk, verlof en ziektedagen van de restauratieve dienst;
• registreert en rapporteert alle uitgegeven verstrekkingen aan alle gebruikersgroepen en kostendragers;
• beheert mede de voedingsadministratie;
• verzorgt mede het voorraadbeheer van de dienst;
• verzorgt mede de administratie behorende bij de HACCP wet- en regelgeving.

• controleert de HAACP procedures- en werkinstructies en de daarbij behorende invulformulieren;
• controleert steekproefsgewijs de kwaliteit, hygiëne en presentatie van de producten in de fase voor, tijdens dan wel na assemblage en/of regeneratie.
• voert overleg met de directie, MT, facilitaire-, administratieve- en zorgdienst binnen Huize Het Oosten;
• onderhoudt en bevordert een goede informatie-uitwisseling met en tussen zijn/haar medewerkers en personen buiten de restauratieve dienst;
• voert overleg met de menucommissie van Huize Het Oosten;
• is verantwoordelijk voor het relatiebeheer (bewoners/cliënten);
• onderhoudt contacten met diverse leveranciers.
• neemt deel aan vergaderingen conform de vastgestelde overlegstructuur;
• geeft uitvoering aan het geformuleerde arbo-milieu beleid;
• werkt operationeel mee in de restauratieve dienst daar waar gewenst en/of calamiteiten zich voordoen.

Functie-eisen
Kennis
• beschikt over een afgeronde MBO+ of HBO- opleiding aangevuld met een managementopleiding;
• heeft leidinggevende ervaring;
• heeft het vermogen om medewerkers te motiveren en aan te sturen;
• heeft kennis en ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
• houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij door het lezen van relevante vakliteratuur en het volgen van relevante trainingen en cursussen.

Zelfstandigheid
• weet richting te geven aan veranderingsprocessen binnen de eigen organisatie gericht op het optimaliseren van de restauratieve dienst c.q. de complete serviceverlening;
• dient te functioneren binnen taalstellende karakters;
• beschikt over een probleemoplossend vermogen;
• heeft een grote mate van zelfstandigheid t.a.v. de gehele bedrijfsvoering van de restauratieve dienst;

Sociale vaardigheden
• beschikt over goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden;
• beschikt over overleg- en onderhandelingscapaciteiten;
• is in staat motiverend en stimulerend leiding te geven.

Risico’s, verantwoordelijkheid en invloed
• is verantwoordelijk voor een efficiënte beleidsvoering binnen het pakket van de restauratieve dienst;
• is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en beheer binnen de restauratieve dienst en het doelmatig functioneren van de restauratieve dienst;
• is verantwoordelijk voor het bevorderen en zorgdragen voor een optimale dienstverlening, waarbinnen en waadoor iedereen optimaal kan functioneren;
• is verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en exploiteren van de budgetten van de restauratieve dienst;
• beperkte risico’s op veroorzaken lichamelijke klachten bij bewoners/cliënten door fouten bij inkoop en/of bereidingsproces.

Uitdrukkingsvaardigheid
• dient zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit te kunnen drukken in de Nederlandse taal.

Overige functie eisen

• Volharding en doorzettingsvermogen
• Gevoel voor systematiek, ordelijkheid, hygiëne
• Integriteit en betrouwbaarheid
• Representativiteit
• Gevoel voor menselijk lichaam, materiaal en/of apparatuur

Details
Locatie: Zeist
Vacature ID: #5227
Bedrijf: Huize het Oosten
Salaris: €0.00 Per uur
Type: Full-time